Bạch Thông đẩy mạnh thu ngân sách

Là địa phương không có nhiều ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên cũng như sản xuất công nghiệp, dịch vụ nên hoạt động phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Bạch Thông gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành thu ngân sách, hiện nay cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp.

Năm 2016, huyện Bạch Thông được giao thu ngân sách trên địa bàn là 14 tỷ đồng, để hoàn thành kế hoạch giao huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu ngay từ những tháng đầu năm, tăng cường công tác hướng dẫn người dân và các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra thu, nộp thuế, khai thác tận thu tốt các nguồn thu phát sinh …tuy nhiên, nhiều địa phương nguồn thu nhỏ lẻ, trên địa bàn có rất ít các doanh nghiệp hoạt động, nên các nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu nhập doanh nghiệp từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh còn thấp; các nguồn thu từ doanh nghiệp trung ương không có, do vậy đến nay toàn huyện mới thu được trên 22% KH, một số xã như Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình mới thu đạt từ 12 đến 15% chỉ tiêu giao. Nếu như những năm trước đây, một số lĩnh vực như thu thuế giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản, thuế giá trị gia tăng các ngành nghề, thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thuê đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu phí, lệ phí…của huyện thu được khá cao, nhưng hiện nay nhiều khoản thu này đều đạt thấp. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được giao huyện và cơ quan thuế đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp, rà soát thu triệt để các nguồn thu. Bên cạnh đó, Chi cục thuế huyện Bạch Thông sẽ tập trung theo dõi, kiểm tra sát sao công tác nộp ngân sách của các đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phối hợp với các ngành thu các khoản thu phí xây dựng cơ bản vãng lai, phí bảo vệ môi trường, chỉ đạo các đội thuế bám sát địa bàn, tham mưu các xã hoàn thành dự toán thu ngân sách…

 Với những giải pháp đó cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa giữa các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế đến mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường thanh tra, kiểm tra về hành vi gian lận thuế, chống thất thu thuế…tin tưởng rằng công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Bạch Thông sẽ hoàn thành kế hoạch giao./.