BẠCH THÔNG ĐẢM BẢO CÁC YẾU TỐ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỆ THỐNG MẠNG

Thời gian qua, huyện đã quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tập huấn chuyển giao công nghệ để các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống mạng.

100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 90%

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn huyện phối hợp VNPT Bắc Kạn tổ chức tập huấn, triển khai sử dụng. Đến nay, hệ thống phần mềm VNPT – iOffice đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã được kết nối Internet băng thông rộng, kết nối mạng LAN và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 90%. Đối với việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng, huyện đã cấp hơn 429 thiết bị lưu khoá bí mật, các cơ quan, đơn vị được cấp đã sử dụng ổn định theo quy định, đúng quy trình.

Có thể thấy việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, hệ thống mạng được xem là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường Internet. Thông qua đó vừa góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử vừa đảm bảo tính bảo mật.

Đào Kiên