BẠCH THÔNG CÔNG NHẬN 37 MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO NĂM 2020

0

Năm 2020, huyện Bạch Thông có tập thể và 157 cá nhân và 91 tập thể đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo.

     Mô hình vận động người dân sử dụng những vật dụng phù hợp để đựng rác tại thôn Vằng Bó xã Đôn Phong

Các mô hình đăng ký tập trung ở lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan công sở; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…. Qua bình xét đánh giá, Hội đồng thẩm định đã lựa chọn và công nhận 37 mô hình, trong đó có 26 tập thể và 11 cá nhân. Qua thực hiện các mô hình “dân vận khéo” nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận, ý thức trách nhiệm đối với việc phục vụ nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, các cơ quan đơn vị địa phương đã làm tốt công tác dân vận ở cơ sở, có sự đổi mới về phương pháp tuyên truyền, vận động, vì vậy thông qua phong trào “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản đảm bảo an ninh, phát triển kinh tế hộ gia đình, lưu truyền và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Để thực hiện công tác “Dân vận khéo” tốt hơn trong thời gian tới, Huyện ủy Bạch Thông tiếp tục đặt ra phương hướng và giải pháp thực hiện như: Tăng cường quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để phong trào “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả./.

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT