Bạch Thông có 450 ha cho thu nhập 70 triệu đồng/năm

Thực hiện mô hình cánh đồng cho thu nhập cao, những năm qua huyện Bạch Thông đã áp dụng nhiều biện pháp, khoa học kỹ thuật, do vậy năm 2014 toàn huyện có 450 ha đất canh cho thu nhập 70 triệu đồng/ ha/ năm.

Để thực hiện có hiệu quả mô hình, huyện Bạch Thông đã quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh trọng điểm như vùng chuyên canh rau màu, vùng chuyên canh cây công công nghiệp ngắn ngày, vùng chuyên canh cây khoai môn, vùng chuyên canh lúa, thực hiện công thức luân canh 2 lúa – 1 ngô, 2 màu – 1 lúa, thuốc lá – lúa mùa… Để người dân tích cực mở rộng cánh đồng cho thu nhập 70 triệu đồng/ha, huyện đã có nhiều chính sách như hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, đưa các giống cây trồng mới, có năng suất cao vào gieo trồng, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm… Nhiều mô hình cho thu nhập từ 100 – 150  triệu đồng/ha như mô hình chuyên canh rau màu, mô hình thuốc lá – lúa mùa.