Bạch Thông có 4 xã và 7 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới