BẠCH THÔNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Theo kế hoạch tỉnh giao, đến năm 2025, huyện Bạch Thông  sẽ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Người dân xã Quân Hà góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn

Đến hết năm 2021, huyện có 4/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để được công nhận huyện nông thôn mới phải đáp ứng được những tiêu chí như: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025); có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025); 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên); đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, bao gồm các tiêu chí về: Giao thông, quy hoạch, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế…

Trong năm 2022, huyện phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 23 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã…Trong xây dựng nông thôn mới người dân vừa là chủ thể, cũng là đối tượng thụ hưởng chính nên huyện sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhằm khơi gợi, phát huy sức mạnh của mỗi người dân. Sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị và đồng thuận cao của người dân sẽ là “chìa khóa” để Bạch Thông sớm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025″./.

Đào Kiên