Bạch Thông chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong những năm qua huyện Bạch Thông luôn quan tâm, chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của huyện.

Đánh giá cán bộ được xác định là khâu quan trọng trong sử dụng cán bộ. Hàng năm Huyện ủy chỉ đạo và thực hiện việc đánh giá cán bộ, đảng viên định kỳ theo phân cấp quản lý dựa trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ, kết luận theo đa số. Lấy tiêu chuẩn, hiệu quả công việc làm thước đo. Trước khi bầu cử, bổ nhiệm cán bộ được đánh giá và kết hợp lấy ý kiến cấp ủy nơi cư trú, cấp ủy nơi công tác đảm bảo tính khách quan, trung thực về phẩm chất, đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội và năng lực công tác của cán bộ. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến các cơ sở, cơ cấu quy hoạch dựa trên quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đánh giá đúng thực trạng, phân tích chất lượng chi tiết để xác định nhu cầu sử dụng. Tuân thủ chặt chẽ quy trình trong các bước tiến hành quy hoạch đảm bảo tính dân chủ, công khai, đảm bảo phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch, do đó tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ. Hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều xem xét rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, sau khi đánh giá cán bộ và biến động cán bộ để bổ sung và điều chỉnh quy hoạch. Phát hiện và bổ sung quy hoạch cán bộ có nhiều nỗ lực trong học tập, công tác, phát huy tốt năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển tốt hơn. Đưa ra ngoài quy hoạch những cán bộ không đáp ứng được chức danh quy định hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức, lối sống, mất uy tín trong quần chúng hoặc chuyển công tác.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn để đào tạo bồi dưỡng, Huyện ủy đã tổ chức mở các lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ và phối hợp mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện. Đề nghị Tỉnh ủy cử cán bộ trong quy hoạch đủ tiêu chuẩn tham gia các lớp cử nhân, cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ vừa học vừa làm tại tỉnh. Đồng ý và tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Rà soát tiêu chuẩn, đối chiếu, bố trí thời gian thích hợp cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng theo quy định và các chương trình bồi dưỡng khác. Kết quả: Từ năm 2009 đến nay huyện có 28 cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo cao cấp LLCT (10 đồng chí hệ tập trung, 18 đồng chí hệ tại chức). 240 cán bộ, công chức, viên chức và dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo trung cấp LLCT – HC. Đến nay cán bộ lãnh đạo phòng, ban  đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 98,6%, trong đó đại học chiếm 55,6%, cao đẳng 20,4%….

Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy trình quy định, lấy năng lực công tác làm tiêu chuẩn xem xét. Chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn cán bộ, điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, các khâu về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự bầu cử các chức danh HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, rà soát quy hoạch, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, đánh giá, xem xét năng lực công tác của cán bộ, giới thiệu khách quan, dân chủ, đảm bảo người có năng lực, có phẩm chất tốt, bình đẳng trong cạnh tranh và lựa chọn nhân sự thông qua việc trình bày chương trình hành động, phỏng vấn trực tiếp và cam kết trách nhiệm. Những cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản đều đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

Xác định nhiệm vụ luân chuyển cán bộ có ý nghĩa và tầm quan trọng trong các khâu của công tác cán bộ, vì vậy trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 25 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đều thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, quá trình thực hiện luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng và tổ chức, coi trọng công tác tư tưởng khi có kế hoạch luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được trao đổi thông suốt về chủ trương, thống nhất về tư tưởng để tự giác chấp hành, thực hiện quyết định điều động luân chuyển của tổ chức. Cán bộ luân chuyển đều được lựa chọn những người có năng lực lãnh đạo, quản lý, có đủ phẩm chất đạo đức chính trị và được đánh giá có chiều hướng triển vọng phát triển…

Đồng chí Đồng Văn Lưu – Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ của huyện còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Tình trạng nể nang, châm trước trong đánh giá, nhận xét cán bộ còn chung chung. Công tác đào tạo bồi dưỡng đôi khi chưa gắn sát thực tế với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. Trình độ năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, một số ít cán bộ chưa thường xuyên tu dưỡng, gương mẫu về cách sống, lối sống…Trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Tập trung vào các khâu đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, nâng cao hiệu quả công vụ của cán bộ công chức trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những cán bộ trẻ có năng lực trong công việc phát huy trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn…/.