Bạch Thông cấp phát gạo cứu đói dịp giáp hạt

Bằng nguồn kinh khí đảm bảo xã hội của huyện, ngày 09/6/2014, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông đã cấp phát 16.035 kg gạo cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói giáp hạt trên địa bàn huyện.

Số gạo này được phân bổ cho 17 xã, thị trấn với hơn 357 hộ, 615 nhân khẩu. Tuy nhiên tập trung chủ yếu vẫn là các xã: Đôn Phong, Dương Phong, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Mỹ Thanh, Cao Sơn, Lục Bình.  Căn cứ vào kết quả họp xét từ thôn, tổ dân phố, cấp xã về điều kiện của các hộ dân –  được chia thành 3 diện hỗ trợ, trong đó số thuộc diện cần hỗ trợ 01 tháng là 171 nhân khẩu; hỗ trợ 02 tháng là 434 nhân khẩu, hỗ trợ 03 tháng là 10 nhân khẩu. Hiện nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Bạch Thông còn chiếm 10,46%. Do vậy, hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho người dân là việc làm kịp thời và cần thiết nhằm các hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói giáp hạt đảm bảo có lương thực ăn trong những tháng giáp hạt, khắc phục khó khăn tham gia lao động sản xuất, từng bước vươn lên để ổn định cuộc sống.