Bạch Thông bồi dưỡng Chính trị hè cho cán bộ, quản lý, giáo viên năm 2015

Vừa qua,huyện Bạch Thông tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho gần 600 cán bộ, quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được quán triệt những nội dung cơ bản về: Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục Quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 28/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2020 ”; Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức đúng đắn những quan điểm đường lối của Đảng, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, năng lực của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục./.