BẠCH THÔNG GIẢI THỂ 05 HỢP TÁC XÃ

 Hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có 23 Hợp tác xã, tuy nhiên qua rà soát chỉ có 7/23 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay có 02 Hợp tác xã thông báo ngừng hoạt động, 05 Hợp tác xã giải thể.

 Hợp tác xã Thiên An, xã Vi Hương là một trong những HTX hoạt động khá hiệu quả với nhiều sản phẩm đa dạng

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện thành lập mới 02 Hợp tác xã. Các hợp tác xã giải thể chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp. Các Hợp tác xã giải thể là do hoạt động không hiệu quả, ngừng hoạt động trong 12 tháng liên tục theo Luật hợp tác xã năm 2012; năng lực nội tại của một số Hợp tác xã trên địa bàn còn yếu, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất thủ công là chủ yếu. Nhiều Hợp tác xã chưa huy động được vốn của xã viên nên thiếu vốn hoạt động. Trình độ quản lý của các Hợp tác xã còn yếu…

Từ đầu năm đến nay huyện chỉ đạo đăng ký được 08 sản phẩm tham gia OCOP đợt 1 năm 2022, trong đó 06 sản phẩm được tỉnh xét đủ tiêu chuẩn dự thi, 02 sản phẩm chưa đủ tiêu chuẩn, do trùng nội dung của sản phẩm khác, thiếu thông tin về sản phẩm, tên sản phẩm chưa rõ ràng…/.

Thanh Tuyền