14 xã, thị trấn thuộc huyện Bạch Thông

1. Thị trấn Phủ Thông

2. Xã Cẩm Giàng

3. Xã Quân Hà

4. Xã Nguyên Phúc

5. Xã Tân Tú

6. Xã Vi Hương

7. Xã Cao Sơn

8. Xã Vũ Muộn

9. Xã Sỹ Bình

10. Xã Mỹ Thanh

11. Xã Đôn Phong

12. Xã Dương Phong

13. Xã Lục Bình

14. Xã Quang Thuận