14 XÃ, THỊ TRẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Từ ngày 24/6 đến 6/7/2021, 14 xã, thị trấn đã tổ chức thành công  kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu các chức danh quan trọng của HĐND, UBND xã.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Cao Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, các xã đã chuẩn bị tốt đầy đủ cở sở vật chất, trang thiết bị và các nội dung kỳ họp HĐND xã, thị trấn theo quy định. Đặc biệt, trong quá trình diễn ra kỳ họp các xã đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử các xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri tham giam gia bỏ phiếu đạt cao. Tại kỳ họp, HĐND các xã đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó các Ban HĐND xã; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, các ủy viên UBND xã. Tại kỳ họp HĐND xã Tân Tú và Quân Hà vừa qua đã thay đổi vị trí chức danh Chủ tịch UBND xã. Nhìn chung, công tác tổ chức kỳ họp HĐND các xã, thị trấn được đảm bảo an toàn và diễn ra đúng theo luật định./.

Ngọc Diệp